ประกันการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง. ทุกการเดินทาง อาจได้พบกับอุปสรรคที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่คุณก็ยังท่องเที่ยว ได้อย่างหายห่วงกับการประกันภัยจากเรา 

ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งกรณี เจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือความเสี่ยงภัยอื่นๆ จากการเดินทางอย่างครบถ้วน