วีซ่า

วีซ่าจีน

ค่าวีซ่าธรรมดาท่านละ  2,300 บาท/ท่าน

ค่าวีซ่าด่วนใช้เวลา 2 วันทำการ ค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 3,350 บาท  

รวมค่าบริการ และ รับ-ส่งเอกสาร ( กรุงเทพฯ-ปริมณฑล )

เอกสาร ดังนี้ 

1.พาสสปอตร์ ตัวจริง ที่มีอายุเหลือเกิน 6 เดือนขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่เดินทาง

2.รูปถ่ายสี พื้นขาว 2 ใบ  **ตามเงือนไขการถ่ายรูปใหม่ 2559**